SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 

Çalışan Hakları

 • İş Etik Kurallarını ve çalışma prensiplerini benimsemek,
 • Zorla işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek,
 • İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak,
 • İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek,
 • Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak.

 

Bilgi Güvenliği

 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak.

 

Yolsuzluk ve Rüşvet Karşıtlığı

 • Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını, temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek,
 • Süreçlerimizi, usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde iyileştirmek.

 

Yasal Düzenlemelere Tam Uyumlu İş Yapış Şekli

 • Yasal düzenlemelere tam uyumlu ve mümkünse onların üzerinde bir iş yapış biçimini benimsemek,
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, dürüstlük, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek.

 

Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak,
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek,
 • Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek,
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak.

 


ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 

Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık

 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için iş yapış şekillerimizi geliştirmek,
 • Su kullanımını azaltmak,
 • Atıkların kaynağında azaltma ilkesine uygun çalışmalar yapmak,
 • Oluşan atıkları doğada sıfır depolama ilkesi ile yönetmek ve yeniden kullanım veya geri kazanım ile ekonomik değer yaratmak,
 • Faaliyetlerimizi, temizlemek yerine kirletmemek ilkesine uygun şekilde yapmak.

 

Enerji ve Karbon Yönetimi

 • Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye destek olmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salınımını azaltmak,
 • Yenilenebilir ve verimli enerjileri kullanmak,
 • Çevresel yönetim sistemimiz ile çevresel etkilerimizi kontrol ederek azaltmak.

 

Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek,
 • Ürün ve hizmetlerimizin etkilerini, yaşam döngüleri boyunca dikkate almak.

 

Çevresel Sürdürebilirlik Hedefleri

 • 2025 yılı orta dönem ürün başına toplam atık miktarını azaltma hedefi %21 iken, 2030 uzun dönem için %27 azaltmayı hedeflemek,
 • 2025 yılı orta dönem ürün başına su çekim miktarı azaltma hedefi %17 iken, 2030 uzun dönem için %26 azaltmayı hedeflemek,
 • 2025 yılı orta dönem hedefi üretim başına enerji tüketimini %9 azaltarak, 2030 uzun dönemde %25 azaltılmasını hedeflemek,

 


EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 

Değer Zinciri Yönetimi Uygulamaları

 • Daha yüksek ekonomik değerli ürünler üretmek ve dağıtmak,
 • Değer zincirimizde, sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak rekabet avantajı yaratmak ve sürdürülebilir karlılığı sağlamak,
 • İşleri devamlılık ilkesi ile yöneterek ürün ve hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamak,
 • Tedarikçilerimizin, temel insan haklarına, fırsat eşitliğine ve iş etiği ilkelerimize uyumunu sağlamak,
 • Güvenli çalışma ortamı, çalışma saatleri ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmak.