Kalite Politikası

Seçil Kauçuk `un kalite politikası, "tüm çalışanlarının" katılımı ile;

 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle tam müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Uygulanabilir tüm şartlara, yasal gerekler, uluslararası standartlar ve Müşteri Şartnamelerine uyumlu çalışmak,
 • Sıfır hata prensibi ile tüm proseslerimizi sürekli iyileştirerek yüksek verimlilikle çalışmak,
 • Çalışanların sürekli gelişimi için eğitimleri etkin kılmak,
 • Yaratıcılığımız ile hedeflediğimiz pazarlarda payımızı ve rekabet gücümüzü arttırmak,
 • Süreç, performans göstergelerine dayalı hedefleri değerlendirmek suretiyle süreçlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Teknolojideki gelişmeleri takip ederek uygulamaya almak,
 • Bu hedeflerimize ulaşmak için planlı ve sistematik çalışmaları yaygınlaştırmak,

Kalite politikamızı, tüm paydaşlarımıza ileterek herkes tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlayacağız.Kalite Standartlarımız

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, IATF 16949 yönetim sistemi sertifikalarına sahip Seçil Kauçukta kalite güvence yönetimi, hammadde girişinden ürün bitimine kadar olan üretim süreçlerinde, alanında uzman personeller tarafından gerçekleştirilir.

Ürünlerin kontrolünde yapı sektöründe kapı pencere contalarında yönelik TS 7510 ve DIN 7863, altyapı sektöründe TS EN 681-1 ve DIN EN 681-1 standartları; altyapı borları fiziksel performansında DIN EN 1916, abca performansı olarak DIN EN 1917 normları temel standartlar olarak alınmaktadır. Diğer özelliklerde ilgili DIN, ASTM ve arzu edilen diğer normlara göre ve özel müşteri taleplerine göre üretim yapılabilmektedir.

Müşteri bu standartların üzerinde, fonksiyonları daha artırılmış ürünler talep edebilir. Sürekli müşteri odaklı olarak çalışmayı prensip edinmiş olan Seçil Kauçuk, müşterinin talep ettiği tüm fonksiyonları ve daha da önemlisi, müşterinin teknik olarak tanımlayamadığı taleplerini de alarak, müşterisi adına tasarım geliştirir, müşterinin talep ettiği fonksiyonları sağlar ve müşterisi adına "müşteri standartlarını" oluşturur.

Seçil Kauçuk, bu kapsamda dünya çapında faaliyet gösteren standardizasyon kuruluşları ve alanında lider bağımsız test şirketleri ve otoriteleri ile sıkı bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Müşterinin ihtiyaç duyduğu kalite standartları konusunda, gerekli sertifikaları sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak sertifikalandırma süreçlerini yönetir.

 

Çevre Politikası

Seçil Kauçuk, fabrikasında ürettiği kauçuk ürünlerle sektöründe öncü bir kuruluştur.

 

SEÇİL ailesi olarak biliyoruz ki; çevreye yapılan her yatırım ve duyarlı davranış ülkemizin ve dünyanın geleceğine atılabilecek en önemli adımdır. Çevre bilincinden yoksun bir ekonomik büyümenin mümkün olamayacağı anlayışından yola çıkarak, toplumda örnek ve lider bir firma olma sorumluluğumuzu her geçen gün daha çok hissediyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Seçil Kauçuk A.Ş. olarak, çevresel sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle, tüm faaliyetlerimizden kaynaklı meydana gelen ve gelebilecek çevresel etkileri azaltmayı ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak çalışmalara öncelik vermekle birlikte;
 • Yatırımlarımızı; üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel kirliliği azaltmak adına planlamayı ve mevcut üretim proseslerimizde çevremizi korumayı,
 • Politikamız çerçevesinde hazırlanan amaç, hedef ve yönetim programımızla kirlilik kaynaklarımızı en aza indirmeyi;
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerinde getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizi; hammadde, yardımcı malzemeler ve doğal kaynakların akılcı kullanımı ile atıkları ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım tekniklerinin uygulanmasına destek verecek şekilde sürdürmeyi,
 • Mevcut çevre yönetim sistemimizi ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmayı,

taahhüt ederiz.

 
 
İSG Politikası

Seçil Kauçuk, Fabrikasında ürettiği ürünlerle sektöründe öncü bir kuruluştur. Ürünlerimizi tasarlarken, üretirken ve nihai ürünün müşteriye sevkine giden yolda, bizlerle birlikte üreten çalışma arkadaşlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak ana hedefimizdir.

Bu doğrultuda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamanın sorumluluğumuz olduğu bilincinden yola çıkarak;

 • Çalışma ortamından kaynaklı sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve olası fırsatların farkında olarak üretmeyi,
 • Sıfır iş kazası hedefinden yola çıkarak çalışmalarımızı yönetmeyi,
 • Yasal ve diğer şartlardan doğacak sorumlulukları yerine getirmeyi,
 • Organizasyonumuzun her aşamasında, proaktif iş sağlığı ve güvenliği anlayışının tüm çalışanlarımızın katılımı ile ortak yürütülmesini ve bu kültürün kalıcı hale gelmesini,
 • Süreçlerimize İSG hedefleri belirlemeyi, çalışan temsilcilerimiz ve alt işveren de dahil bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı organize etmeyi,
 • Yeni teknolojik gelişmelerle İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
Taahhüt ediyoruz.
Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Seçil Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.seciltr.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasındaSite kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 

• İletişim Formu - İletişim Bilgileri

 o Adı Soyadı

 o Çalışılan Firma

 o E-Posta Adresi

 o Telefonu

• İletişim Formu - Talep Mesajı

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

 

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine, Topluluk Şirketlerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

 

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

 

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

 

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

 

Veri Sahibi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için “Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti Politikası Bilgi Formu” kullanılabilecektir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir. Kanuni hakların kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere www.seciltr.com adresindeki Seçil Kauçuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın “Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları; Bu Hakların Kullanılması ve Değerlendirilmesi Metodolojisi” başlıklı

bölümünden ulaşabilir.

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

 

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

 

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

 

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

 

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

 Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Bilgi Güvenliği Politikası
Seçil Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bilgi varlıklarımızı tehdit eden riskleri minimize ederek azami iş sürekliliğini sağlamak amacıyla, kauçuk ürünleri üretiminde faaliyet gösteren firmamızın pazarlama ve diğer ilgili tüm çalışmalarımızda, öncelik sırasına göre;
 
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmasını,
 • ISO 27001 standartlarına uygun olarak bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini,
 • Yaptığımız tüm sözleşmelerde bilgi güvenliği ile ilgili maddelere uyulmasını,
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin yönetilmesini,
 • Bilgi güvenliğinin gizlilik,bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri açısından sağlanmasını,
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin artırılmasını,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını,
 
 
Taahhüt ederiz.
 
 
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

"Seçil Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası" için lütfen tıklayınız.

"Seçil Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu" için lütfen tıklayınız.

Seçil Kauçuk A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Seçil Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. (“Seçil”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsam çerçevesinde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Seçil tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, internet sitesi, sosyal medya mecralar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Seçil ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Şirketin ürün veya hizmet sunabilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini;
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirketin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirketin istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Şirketimizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Şirketimizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; Şirketimizin, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;   Seçil, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ve gerekli ve zorunlu olması hâlinde üçüncü kişilere veri aktarabilir;
 • Kanun ya da düzenlemeler uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Mahkeme kararı veya düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu kararı/talimatının yerine getirilmesi,
 • İdari ve teknik tedbirlerin ve de altyapı güvenliğinin sağlanması ve
 • Hukuki uyuşmazlık hâlinde Seçil’in haklarının korunması.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Seçil’in sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Güvenliği

Seçil, kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca Seçil, gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknolojik imkânları kullanmaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetlerinizi buradaki formu doldurarak Tarsus-Adana Karayolu, 7. Km. 33400 Tarsus/Mersin, Türkiye adresine bizzat başvurabilir veya aynı adrese noter kanalı ve benzeri yollarla gönderebilirsiniz.

Etik Politikası

Çalışma Standartlarına Uyma ve Hukuka Uygunluk:

Faaliyetler, belirlenen çalışma standartlarına ve süreçlere uygun şekilde yürütülür ve gerçekleştirilir. Seçil Kauçuk`ta hizmetler gerçekleştirilirken hukuka uygun hareket edilir.

Vizyon, Misyon ve Değerlere Bağlılık:

Seçil Kauçuk çalışanları olarak, Şirketin değerlerine, vizyon ve misyonuna uygun davranılır, faaliyetler yürütürken ana faaliyet konusu dışında Şirketin onaylamadığı hiçbir faaliyette bulunulmaz.

Dürüstlük ve Tarafsızlık:

Seçil Kauçuk çalışanları, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, açıklık ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler. Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

İtibar ve Güven:

Seçil Kauçuk çalışanları, faaliyetlerini gerçekleştirmede güven ve itibar kavramlarına önem verirler. Güven duygusunu zedeleyen, dürüstlük ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.

Yetkili Makamlara Bildirim:

Seçil Kauçuk çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemler karşısında durumu Seçil Kauçuk Etik Kuruluna ve/veya Yönetim Kuruluna bildirirler.

Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması:

Seçil Kauçuk çalışanları; görev, unvan ve yetkilerin kullanımında, kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz. Seçil Kauçuk çalışanları, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra edilmesini etkileyen her türlü özel menfaat elde edilmesinden kaçınırlar.

Gizlilik:

Seçil Kauçuk çalışanları, faaliyetlerini gerçekleştirirken Şirkete, müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer paydaşlarına ait resmi, açık veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek için kullanamaz, paylaşmazlar.

Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan:

Seçil Kauçuk çalışanları, müşterileri, tedarikçileri veya paydaşları yetkilerini aşarak Seçil Kauçuk`u bağlayıcı açıklama, taahhütte bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

Bilgi Verme ve Saydamlık:

Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verilir.

Etik Davranış İlkelerine Uyma:

Seçil Kauçuk ve paydaşları, yukarıda belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.Etik Olmayan Durumların Bildirimi

Seçil Kauçuk Etik Olmayan Bildirim Sürecinin İşleyişi:

Seçil Kauçuk; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, proje ortakları, resmi makamlar ve toplum ile ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık içinde ilişkilerini yönetir. Seçil Kauçuk; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların etik kuralların ihlal edildiği yönünde görüşlerinin veya şüphelerinin oluşması halinde bunları, Etik Kurulu ile hızlı bir şekilde paylaşmalarını diler ve bekler. Seçil Kauçuk Etik Kurulu, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler veya diğer paydaşlar tarafından yapılan bildirimleri ve şikâyetleri; tarafsızlık, şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük prensipleri doğrultusunda ele alır.

Seçil Kauçuk faaliyetlerinin, bu web sitesinde “Seçil Kauçuk Etik Kuralları” başlığı altında belirttiği ilke ve kuralarına uygun yürütülmediğine ilişkin etik olmayan uygunsuzluk konuları, aşağıda yer alan form doldurularak Etik Kuruluna rapor edilebilir. Bu bildirimler, "Etik Olmayan Durum Bildirim Formu" aracılığıyla sadece Etik Kurul Başkanlığına gidecek ve Etik Kurul tarafından değerlendirilecektir. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın Seçil Kauçuk Etik Kuralları kapsamında yapacakları bildirimler ve şikâyetler, kesinlikle gizli tutulacak ve içeriğine göre Kurul tarafından hızlı bir şekilde işleme konulacaktır.

Seçil Kauçuk, bildirimde ve şikâyette bulunan ya da bu tür girişimlere yardımcı olan çalışanlarına, müşteri, tedarikçi ve paydaşlarına karşı kesinlikle herhangi bir yaptırımda bulunmayacaktır. Bildirimini ismini belirterek yapan kişilere, konu ve yapılan işlemler hakkında mutlaka geri bilgi verilecektir.

Seçil Kauçuk çalışanları, müşterileri, tedarikçileri veya paydaşları; bildirmek istedikleri uygunsuz işlem veya uygulamalarla ilgili Etik Kurul araştırma ya da işlem yapmayı reddetmediği sürece veya Seçil Kauçuk içerisinde tüm yönetim kademelerine başvuru imkânları tüketilmediği sürece, Şirket yetkilileri dışında hiçbir kişi ve kuruluşa konuyu ifşa etmemeleri gerekir.


Seçil Kauçuk Etik Olmayan Durum Bildirim Formu

İsim - Soyisim

E-Posta

Telefon

Açıklama

 

Gönder

Enerji Politikası

 SEÇİL KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve enerji maliyetlerimizi azaltmayı, paydaşlarımızın enerji verimliliği konusunda farkındalığını artırmayı ve faaliyetlerimizin uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor ve şunları yapmayı taahhüt ediyoruz”;

 •     Enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması
 •     4 yılda enerji performansını minimum % 15 iyileştirme
 •     Enerji performansını ve enerji yönetim sistemini sürekli iyileştirme
 •     Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların temini
 •     Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyumluluk

Ayrıca, aşağıdaki hususları da destekliyoruz;

 •     Tesis, ekipman, sistem ve süreç tasarımı ve modifikasyonunda enerji performans iyileştirmelerini dikkate alma
 •     Enerji verimli ürün ve hizmet satın alma
 •     Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırma
 •     Enerji verimliliği sayesinde, sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı
 •     Enerji verimli teknoloji kullanımı